Impressum

PT Home - Personal training & Bootcamp
Hulst, Nederland
E: [email protected]
E: [email protected]
I: www.pthome.info

Rick van Boven + 31630898575
Lisanne Vons +31628352006

Algemene Voorwaarden


1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: AV) regelen de rechten en plichten in verband met het gebruik van de diensten van aanbieden PT home (“wij”) en de PT Home gebruiker (hierna te noemen als klant) in verband met het gebruik van onze diensten en de overige services, toepassingen, mobiele applicaties en functies die door de klant wordt aangeboden, tenzij wij uitdrukkelijk anders vastleggen.

1.2 Uitsluitend onze AV zijn van toepassing. Voorwaarden die strijdig zijn met deze AV of van deze AV afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid ervan hebben ingestemd. Deze AV gelden ook indien wij in kennis van strijdige voorwaarden of van deze AV afwijkende voorwaarden van de klant onze diensten zonder voorbehoud aan de klant leveren.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt - tenzij individueel anders overeengekomen - komt pas tot stand nadat het registratieproces volledig is voltooid. Het registratieproces is pas volledig voltooid wanneer de klant zijn of haar eerste betaling is verwerkt.

2.2 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op het sluiten van een overeenkomst. Het staat ons vrij het aanbod van een klant tot het sluiten van een overeenkomst zonder opgaaf van redenen af te wijzen.

3. Onze diensten

3.1 PT Home biedt diverse mogelijkheden aan op het gebied van een sportiever en gezonder leven.

4. Persoonsgegevens

4.1 De klant garandeert dat de door hem opgegeven persoonsgegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn. In bepaalde gevallen behouden wij ons het recht voor te verzoeken om een geldig identiteitsbewijs.

4.2 De klant is verplicht zijn persoonsgegevens actueel te houden.

5. Storingen

5.1 Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze services en diensten zoveel mogelijk zonder onderbrekingen gebruikt kunnen worden. De klant onderkent evenwel dat het om technische redenen of door externe factoren (bijv. uitval van het communicatienetwerk, stroomstoring, hardware- en softwarefouten) niet mogelijk is de ononderbroken beschikbaarheid te waarborgen. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op optimale beschikbaarheid.

6. Voorwaarden voor de betaling

6.1 Voor het gebruik van betaalde diensten alsmede extra diensten/diensten van derden zijn vergoedingen verschuldigd die vooraf voor de looptijd dienen te worden voldaan.

6.2 De betaalopties worden de klant getoond tijdens het aanmeldingsproces.

6.5 Betalingen zijn verschuldigd in de desbetreffende valuta, zijnde EURO  

7. Retourboekingen & wanbetaling

7.1 Indien bij betaling een retourboeking plaatsvindt door de klant, behouden wij ons het recht om onze diensten te annuleren en toegang te weigeren tot groepstrainingen.
7.2 Indien er een wanbetaling van de klant plaatsvind, behouden wij ons het recht om onze diensten te annuleren en toegang te weigeren tot groepstrainingen. 

7.3 Kosten voor PT Home door terugboeking, afwijzing van betaling of ten gevolge van een geschil kunnen worden verhaald op de klant.

9. Overeenkomsten en opzegging
9.1
De overeenkomst wordt elke maand stilzwijgend verlengd voor 1 maand. Opzeggen kan door uiterlijk 1 maand voor de datum van verlenging een mail te sturen naar [email protected]. Als de klant geen opzegging heeft toegestuurd, wordt ervan uitgegaan dat de klant met de verlenging akkoord gaat. 

9.2 Na beëindiging van de overeenkomst zijn wij niet langer verplicht tot het verrichten van de contractuele prestaties. 

10. Beperking aansprakelijkheid

10.1 Wij stellen ons niet aansprakelijk voor opzettelijk of door grove nalatigheid door ons veroorzaakte schade in zowel in het binnen- als buitenland.

10.2 Wij stellen ons niet aansprakelijk voor overlijden, lichamelijk letsel en aantasting van de gezondheid in zowel in het binnen- als buitenland.
10.3 Wij stellen ons niet aansprakelijk voor diefstel, inbraak, parkeerboetes of vernieling van persoonlijke eigendommen in zowel in het binnen- als buitenland.

10.3 Voor het overige zijn wij uitsluitend aansprakelijk indien wij een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst schenden.
10.4 Er is geen mogelijkheid tot geldteruggave binnen onze diensten van PT Home & PT Home Travel
11 Indexering
11.1 PT Home behoudt zich het recht om per 1 januari de tarieven te indexeren.
12 Vakantie- en feestdagen
12.1 Wij hebben recht op 20 vakantiedagen per jaar. Dit betekent dat er (buiten feestdagen) 20 dagen per jaar geen groepslessen uit het "Rooster Hulst" worden aangeboden.
12.2 Nemen wij meer dan 20 vakantiedagen op, dan zijn wij aan de klanten verplicht om vervanging te regelen.
12.3 Wij hebben het recht om vrij te nemen tijdens de officiële feestdagen in Nederland & afwezigheid i.v.m het Bootcamp Travel programma. Dit valt niet onder vakantiedagen.